Header foto Vn Kozijntechniek logo
CE markering

CE markering

CE logoSinds 1 februari 2009 dienen in Europa alle ramen, deuren en kozijnen voorzien te zijn van een CE markering.

Wat is CE-markering?
CE-markering is een Europees productinformatielabel dat aangeeft dat het betreffende product volgens Europees gestandaardiseerde methoden op een aantal eigenschappen is getest. De waardes van deze eigenschappen moeten door de producent vermeld worden op het product, de verpakking of de begeleidende bon. Of producten zijn voorzien van CE-markering en of de eigenschappen op correcte wijze zijn bepaald, wordt gecontroleerd door de VROM-inspectie. CE-markering past in het beleid om binnen Europa handelsbelemmeringen weg te nemen. De handelsbelemmeringen voor bouwmaterialen en bouwproducten komen vooral door de verplichting om in elk ander Europees land een product steeds weer opnieuw te laten testen volgens de normen van dat land.

CE-markering geldt alleen voor de eigenschappen van een product CE-markering richt zich alleen op eigenschappen van een product en wel die eigenschappen die de overheid belangrijk vindt uit algemeen belang. Elk land, ook binnen de EU, stelt landspecifieke eisen aan bouwwerken en constructies. In Nederland is dit geregeld binnen het Bouwbesluit. Hierin worden eisen gesteld aan de toepassing van het product in een bouwwerk. CE is dus nooit een garantie dat een product overal toegepast mag worden. Er moet altijd worden gecontroleerd of het desbetreffende product ook in het desbetreffende bouwwerk toegepast mag worden. Onterecht gebruik van CE wordt door de wetgever gezien als economisch delict.

Hoe zit het met CE in Nederland?
Toepassing van CE-gemarkeerde producten is niet zonder meer mogelijk. Nederland heeft vergeleken met de andere lidstaten het Bouwbesluit dat eisen stelt aan bouwwerken en gebouwen en niet aan bouwproducten. Daardoor is het voor Bouw- en Woningtoezicht en voor het bouwbedrijfsleven lastig te weten of de volgens de Europese testmethoden gemeten waarden voldoende zijn voor toepassing(-en) in een bouwwerk of gebouw. In Nederland wordt dit ondervangen door producten en processen met een KOMO-kwaliteitsverklaring.

Wie is er verantwoordelijk voor de CE-markering?
De producent en/of leverancier van het desbetreffende product, is 100% verantwoordelijk voor de inhoud van de CE-markering. Het geven van onjuiste of ontoereikende informatie in de CE-markering wordt beschouwd als een economisch delict, waarbij ook eventuele vervolgschades worden betrokken. De verantwoordelijkheid voor de toepassing ligt bij de afnemer. Indien de toepassing van een product strijdig is met de inhoud van de CE-markering, is de partij die het product heeft toegepast aansprakelijk.

Kan ik een CE-gemarkeerd product direct toepassen in Nederland?
Nee. In Nederland zijn CE-gemarkeerde producten niet vanzelfsprekend toepasbaar of geschikt voor iedere toepassing, vanwege het Bouwbesluit en het Bouwstoffenbesluit. Dit geldt zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse producten.

Wat moet een fabrikant met een KOMO-attest-met-productcertificaat doen om aan de voorwaarden van CE te voldoen volgens de eisen welke gesteld zijn in de productnorm EN 14351-1:2006 welke per 01-02-2009 verplicht is?

  1. Systeemhuizen zullen aan de fabrikanten de waarden van de eigenschappen verstrekken voor CE markering die vermeld kunnen worden op het product, de verpakking of de begeleidingsbon. Deze waarden hebben betrekking op een niet brand- en rookwerend raam- en deursysteem.
  2. Deze waarden zijn d.m.v. een beproeving door een Notified Body vastgesteld. De waarden die vermeld worden in de verklaring worden onder verantwoordelijkheid door de fabrikant vermeld.
  3. Bij afwijkende producten waarbij niet direct is vastgesteld aan welke waarde het product voldoet kan door een verantwoordelijk aangesteld persoon van de fabrikant conform verklaard worden.
  4. In de interne kwaliteitsbewaking (IKB) van de fabrikant moet een procedure opgenomen worden hoe om te gaan met CE markering.
  5. Indien dit niet zondermeer kan worden vastgesteld zal een ITT beproeving uitgevoerd moeten worden om waarden van de eigenschappen te kunnen vermelden. Als voorbeeld: Bij een ingangspui met een verlaagde onderdorpel welke niet in een attest of ITT is opgenomen moet de beproeving alsnog door het systeemhuis worden uitgevoerd om de waarden vast te stellen.
  6. Evenzo zal dit gedaan moeten worden als door een producent afwijkende producten gemaakt worden.
  7. Voor SKG-KOMO certificaathouders kan bij SKG een EG conformiteitcertificaat worden aangevraagd waarbij universele waarden zijn aangegeven welke vermeld kunnen worden door de fabrikant met een voorbeeld van een CE label.
 

BTW actie 2013


Nieuwe kozijnen in woning VN KozijnTechniek

Nieuwe kozijnen in woning VN KozijnTechniek

Nieuwe kozijnen in woning VN KozijnTechniek

Copyright (c) VN KozijnTechniek