Header foto Vn Kozijntechniek logo
Recycling maakt kunststof kozijnen milieuvriendelijker

De milieuprestatie van het kunststof kozijn is uitstekend. Dat komt naar voren in een nieuw uitgevoerde studie door IVAM UvA BV in opdracht van VROM naar de milieubelasting van diverse afvalstromen, waaronder PVC. In de nieuw gebruikte ReCiPe methode presteert het kunststof kozijn dat wordt gerecycled, minimaal gelijkwaardig aan de alternatieven hout en aluminium. Wanneer landgebruik wordt meegerekend scoort kunststof zelfs veel beter dan hout.

Het onlangs openbaar gemaakte IVAM rapport ‘Milieuanalyses PVC, ten behoeve van prioritaire stromen ketengericht afvalbeleid,‘ concludeert ondermeer dat het PVC kozijn met afdanking via het recycling systeem, door het hoge recycling percentage van 94 procent, nagenoeg even goed scoort als het aluminium kozijn. En het in het onderzoek gebruikte houten kozijn, dat minder lang mee gaat dan het aluminium en kunststof kozijn, scoort slechter.

Opsteller Harry van Ewijk van IVAM: “Het rapport heeft als voornaamste doel de milieubelasting van de PVC keten en de mogelijkheden voor reductie van de milieubelasting in de keten voor het Ministerie van VROM in kaart te brengen. De vergelijking met de alternatieven aluminium of hout toont in ieder geval aan dat als het kunststof kozijnen gerecycled wordt het niet onder doet voor de alternatieven. “ Hoewel het recyclesysteem voor kunststof kozijnen zich in de komende jaren bij grotere hoeveelheden gerecycled materiaal verder zal verbeteren, zijn de resultaten door het recyclen van kunststof kozijnen nu al uitstekend.

Van Ewijk analyseerde voor de rapportage drie productgroepen; kabels, buizen en kozijnen. Kunststof kozijnen vormen een aparte groep omdat het toegepaste PVC zich goed leent voor hoogwaardig hergebruik in nieuwe kozijnen. Door het inzamelsysteem wordt deze stroom kunststof zoveel mogelijk in een gesloten kringloop gehouden.

Het onderzoek betrof een nulmeting. Een startpunt om de ketenaanpak van het afvalbeleid later te kunnen toetsen of de gestreefde vermindering inderdaad is gehaald. Van Ewijk: “We hebben gekeken naar de hele productieketen. Eerst zijn gegevens verzameld met de levenscyclusanalyse (LCA) methode. Dit levert een lange lijst op met getallen over emissies en verbruikte grondstoffen. De interpretatie van deze lijst is moeilijk. Een levenscyclusimpact beoordeling (life cycle impact assessment, LCIA) methode helpt bij de interpretatie. De LCIA resultaten in dit rapport zijn voor het eerst berekend met de ReCiPe methode.”

ReCiPe geeft een kwantitatieve waarde aan de bijdrage van het product aan het broeikaseffect, uitputting van grondstoffen of landgebruik. De Recipe methode levert 22 indicator scores op die, na weging, opgeteld een beeld geven van de milieu impact. Dit maakt de LCA gegevens van verschillende producten uiteindelijk met elkaar vergelijkbaar. In de vergelijking tussen het kunststof kozijn en de alternatieven aluminium en hout, is gebruik gemaakt van gegevens uit openbare databases van milieugegevens zoals Ecoinvent. Van de onderzochte alternatieve materialen voor kozijnen heeft aluminium nagenoeg dezelfde milieubelasting als PVC, terwijl hout minder goed scoort wanneer effecten van landgebruik onverkort worden meegenomen, en in dezelfde ordegrootte wanneer landgebruik buiten beschouwing blijft.

Het rapport valt binnen het programma Ketengericht Afvalbeleid, een nieuwe aanpak van het Ministerie van VROM om de milieubelasting van afvalstromen te verminderen. Het beleid is onderdeel van het Tweede Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2) waarin wordt gestreefd in 2015 voor zeven materiaalstromen 20 procent minder milieubelasting te realiseren ten opzichte van 2009.

Levenscyclus kunststof kozijnen

Vergelijking van de levenscyclus van 3 typen complete kozijnen per m2: aluminium, PVC (afdanking via stort, verbranden in een AVI en recyclen) en hout (2 en 1 levenscycli)

 

BTW actie 2013


Nieuwe kozijnen in woning VN KozijnTechniek

Nieuwe kozijnen in woning VN KozijnTechniek

Nieuwe kozijnen in woning VN KozijnTechniek

Copyright (c) VN KozijnTechniek